Josef Matějka - Dřevmuž

land-art

Autodidakt, "koukač" nechodící se sklopenou hlavou. Tvoří a žije v Maškovicích u Ploskovic. Věnuje se tvorbě dřevěných objektů, šperků, aroma-amuletů, putovních holí. "Dřevo není protivník, kterého musím zkrotit. Je to přítel a spolustvořitel nové dimenze bytí". Dřevo je jeho materiál, živá hmota, která se v jeho rukou probouzí do něžné spanilosti a duchovního rozměru. Umožňuje mu maximální souznění s energií hmoty (materiál) a současně ho propojuje s nedělitelnou energií přírody. Tvorba a práce se dřevem je vyjádřením jeho vztahu k realitě, a také naplňováním snů. Je dřevem naplňován, prostoupen strukturou jeho tvarů, očarován krásou barev i vůní, doteků, inspirací. Je pro něj cestou a současně cílem. "To vše s pokorou ctí letokruhy mé duše, která na počátku klouzala po povrchu, aby později směřovala do nitra, a nyní je na cestě ven." Na Festivalu Proměny hostuje poprvé.


Dřevmuž (Holzmann) - Autodidakt, "Gucker", der nicht mit gesenktem Kopf geht. Er arbeitet und lebt in Maškovice bei Ploskovice. Er widmet sich der Herstellung von Holzobjekten, Schmuck, Aroma-Amuletten, Wanderstöcken. "Holz ist kein Gegner, den ich zähmen muss. Es ist ein Freund und Mitschöpfer einer neuen Dimension des Seins." Holz ist sein Material, lebendiger Stoff, der in seinen Händen zu einer zärtlichen Anmut und spirituellen Dimension erwacht. Es erlaubt ihm, sich maximal auf die Energie der Materie (des Materials) auszurichten und verbindet ihn gleichzeitig mit der unteilbaren Energie der Natur. Das Schaffen und Arbeiten mit Holz ist Ausdruck seiner Beziehung zur Realität sowie der Erfüllung von Träumen. Er ist mit Holz gefüllt, durchdrungen von der Struktur seiner Formen, verzaubert von der Schönheit von Farben und Düften, Berührungen, Inspiration. Es ist für ihn eine Reise und gleichzeitig ein Ziel. "All dies ehrt demütig die Baumringe meiner Seele, die am Anfang an der Oberfläche glitt, erst später nach innen gerichtet wurde und jetzt auf dem Weg nach draußen ist."