O festivalu

Landart v zaniklých obcích Ralska

Od roku 2016 pravidelně pořádá obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko land artové setkávání v krajině zaniklých obcí, při kterých se setkávají čeští, polští a němečtí umělci, aby společně vytvořili díla, která překlenují historii násilné přeměny krajiny pod Ralskem. Posláním aktivit je posílení kulturní identity místních obyvatel s krajinou v pohraničí, která prošla (stejně jako podobná místa v Sudetech) zásadní proměnou ve 20. století. V dnešní době k takovým místům hledáme vztah, mnoho z nich jsou místa "zmizelá", jejichž význam pro budoucnost musíme teprve najít.

Autor díla a fotografie: Ondřej Koudelka.
Autor díla a fotografie: Ondřej Koudelka.

Celý projekt pracuje se dvěma uměleckými směry, které jsou si velmi blízké nazývanými land art a site specifik art.

Landart je ekologicky laděný umělecký směr, který nezatěžuje přírodu, ale naopak vede k návratu k přírodním materiálům. Land art je pro nás také způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii místa. 

Site specifik art je umění zasazené do kontextu určitého prostoru - do konkrétního místa. Atmosféra místa - genius loci a jeho příběh jsou základním zdrojem inspirace pro vznik uměleckého díla. Cílem projektů site specifik art je oživení nevyužívaných míst a poukázání na nejrůznější polozapomenuté historické, kulturně-umělecké a často i politické souvislosti. V rámci projektů site specifik art se klade důraz na intermedialitu, která se projevuje zejména jako volné propojování divadla, hudby, výtvarného umění, popř. dalších uměleckých prostředků. Přednostně jde tedy o to vzbudit v lidech zájem o místo, kde žijí a které přehlížejí.

Překlenout bariéry. Chceme propojit lidi z různých uměleckých oborů (poezie, výtvarná tvorba, hudba, divadlo) a dalších vědních oborů, které se zabývají krajinou - např. ekologie, psychologie, filosofie, historie, přírodních věd, což odpovídá modernímu celostnímu přístupu ke krajině a člověku. Projekt spojuje umění a krajinu, toto spojení prolamuje jazykové bariéry, funguje pocitově.

CO BYCHOM RÁDI?

  • Aby v krajině zaniklých obcí pod Ralskem vznikla landartová díla, z přírodních materiálů, která osloví a inspirují místní i návštěvníky - podnítí ke k vlastnímu hledání významu této krajiny - k vlastnímu tvoření
  • Aby umělecké vyjádření zkusilo překlenout historii násilné přeměny krajiny, která poznamenala její tvář ve 20. století